Disclaimer

justicschaalAan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Lextra er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Lextra instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Lextra sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Lextra.

Lextra is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Lextra zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Lextra is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Lextra. Voor deze informatie is Lextra niet aansprakelijk.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Lextra.

Behalve voor niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Lextra.

Op al onze aanbiedingen tot het verlenen van diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in Breda is bevoegd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.